Swedbank och Sparbankerna

  Medvind i företagens konjunktur
Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson bedömer att 2007 blir ett ljust år för företagen.
Under hösten fortsatte konjunkturen att stärkas för många av landets företag. En god ekonomisk omvärldsutveckling, i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan, bidrog till en förbättring i företagens orderingång och omsättning.
   Dessutom har sysselsättningen tagit fart. De nya jobben skapas främst inom tjänstesektorn. Men även inom industrin ökar behovet av nyanställningar. Nästan vart fjärde företag uppger till och med att brist på arbetskraft är deras största tillväxthinder.
   Om vi blickar framåt, synes omvärldskonjunkturen dämpas något under 2007. Fortfarande är tillväxten i många regioner relativt hög. Det är främst den amerikanska ekonomin som skapar osäkerhet, och om avmattningen blir större än väntat, finns risk för återverkningar på andra regioner. Emellertid räknar småföretagen själva med att konjunkturen stärks ytterligare under 2007. En anledning är – förutom den hyggliga omvärldskonjunkturen – att den svenska hemmamarknaden gynnas av en stark utveckling för både hushåll och offentlig sektor.

Höga förväntningar
Regioner där företagen har höga förväntningar på framtiden inkluderar Stockholmsregionen, Norrbotten, Kalmar och Malmöregionen. Även i Västmanland och Göteborgsregionen är optimismen stor. Däremot är företagens framtidstro i Blekinge, Gotland och Dalarna lite mer dämpad inför 2007.
   Trots att företagen befinner sig i ett starkt konjunkturläge sker rationaliseringar. Andelen småföretag som planerar att skära kostnader har visserligen minskat från 45 procent våren 2005 – när konjunkturen var mer dämpad – till 36 procent. Men behovet av effektivisering ser ut att finnas kvar för att möta en ständigt ökande konkurrens. Samtidigt gäller det att också satsa på intäktssidan genom att höja förädlingsvärdet i produktionen. Här spelar forskning en allt större roll även i små och medelstora företag.

Småföretagen blickar utomlands
Företag som har exportmarknaden som slutkund har på senare år haft ett starkare konjunkturläge än företag som enbart verkar på hemmamarknaden. Offentlig statistik har hittills underskattat småföretagens internationalisering. Vår senaste studie visar dock att vart tredje småföretag har någon form av utlandsengagemang, och bland dem som redan är etablerade i utlandet finns planer på utökade affärer.
   Svenska företag fortsätter därmed att dra nytta av globaliseringens möjligheter. EU har nu 27 medlemsländer, och i många av de nya EU-länderna stiger levnadsstandarden snabbt. Detta ger utrymme för nya affärsmöjligheter för svenska företag. Samtidigt som hemmamarknaden ger många företag medvind i år, blåser det relativt vänliga vindar också på exportmarknaden. Därmed är det inte omöjligt att företagens egna förväntningar infrias om en ytterligare förbättring av konjunkturläget!


Tillbaka till förstasidan

Bättre Affärer vänder sig till Swedbanks och Sparbankernas företagskunder och ges ut tio gånger per år.
Ansvarig utgivare: Kennet Karlsson. Produktion: Redaktörerna. Teknikleverantör: Brightly.