Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

God efterfrågan men stigande kostnadsläge för många företag

Högkonjunkturen fortsätter men tillväxttoppen är passerad. Det menar Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson som i sin analys spår att orderingången blir fortsatt god men att kostnadsläget stiger.
Trots den finansiella turbulensen fortsätter högkonjunkturen i världsekonomin, om än med en lätt dämpning. Inköpschefsindex i olika länder visar att det fortfarande är tillväxt inom tillverkningsindustrin, och i Sverige är aktiviteten högre än i många andra länder.

Tillväxttoppen ligger bakom oss

Men trenden är nedåtriktad, vilket innebär att vi har tillväxttoppen bakom oss. Faktorer som bidrar till en något svagare varuexport är avmattningen i den amerikanska konjunkturen och högre räntor. Husmarknaden och hushållens stigande förmögenheter har också i en rad länder, inklusive Sverige, tidigare givit konjunkturen en ordentlig skjuts. Denna effekt dämpas nu, och kan till och med inverka negativt – i likhet med i USA. När vi blickar framåt är det svårt att upprepa de senaste årens starka tillväxt. Men det finns anledning att även fortsättningsvis vara optimistisk. Svensk BNP-tillväxt avtar, men även under de närmaste tre åren kan den bli något högre än den trendmässiga kring 2,5 procent per år.

God orderingång men ökade kostnader

Vad innebär konjunkturutvecklingen för svenska företag? Den inhemska efterfrågan fortsätter att vara hög, driven av den starka sysselsättningsutvecklingen. Hushållens konsumtion fortsätter att stiga i rask takt. Investeringarna växer med rekordfart för att råda bot på en allt större kapacitetsbrist inom industrin. Detta gynnar orderingången på konsumtions- och investeringsprodukter. Samtidigt har arbetskraftsbristen tilltagit, även om ett trendbrott nu kan skönjas. Det är bristen på kompetent personal i både industri och tjänstesektor, samt den svagare produktivitetsutvecklingen på senare tid, som driver upp enhetsarbetskostnaderna i företagen. Risken för inflation ökar som en följd av detta, men dessutom stiger livsmedels- och energipriserna, vilket får Riksbanken att höja sin styrränta ytterligare någon procentenhet under det närmaste året.

Företags lönsamhet påverkas olika

Företagen har således en fortsatt relativt god orderingång att se fram emot, samtidigt som kostnadsläget stiger något. Hur detta slår på lönsamheten beror på vilken bransch företagen tillhör. För vissa företag är de stigande råvarupriserna och den starkare kronan ett problem, för andra är det något positivt. För svenska exportörer gäller det att arbeta hårdare för att vinna marknadsandelar, inte minst i Östeuropa där konkurrensen blir allt tuffare.Cecilia Hermansson, Swedbanks prognoschef, tror att företagens kostnader ökar på grund av arbetskraftsbrist och att företagens produktivitet inte ökar så mycket. Inflationsförväntningarna tvingar Riksbanken att höja styrräntan någon procentenhet det närmsta året.