NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 2 - 2008
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!
Krönika

Attraktiv börs oron till trots

Mindre företag bör vara försiktiga med placeringar i aktier om det inte är en del av företagets affärsidé. Men om man har överlikviditet som man kan ta risker med, så är börsen idag attraktivt värderad. Det skriver Swedbanks analyschef Anders Bruzelius.
Stockholmsbörsen har inlett det nya året om möjligt ännu oroligare än det föregående slutade. Kraftiga ras på börser världen över ”tvingade” den amerikanska centralbanken, Federal reserve, till en extra räntesänkning mellan ordinarie möten, om 0,75 procentenheter. Det har inte skett på 25 år. Denna sänkning följdes sedan upp med ytterligare 0,50 procentenheter vid det ordinarie mötet efterföljande vecka. Sänkningarna gav kortvarigt stöd till aktiemarknaderna men inte tillräckligt för att få dem att sätta fart ordentligt.

I ljuset av den här utvecklingen är det extra viktigt att belysa att aktieinvesteringar bör göras på längre sikt. Om man som företagare planerar att använda de investerade pengarna om till exempel ett halvår, så bör man satsa på räntbärande papper.

Trots den senaste tidens kraftiga kursfall är investerarna fortsatt ovilliga att investera i börsen. Detta kan tyckas märkligt mot bakgrund av att OMX handlas på ett p/e-tal, det vill säga aktiens pris dividerat med vinsten per aktie, om cirka 11, vilket är den lägsta nivån sedan 2002.

Värderingen innebär en real överavkastning om nästan 7 procent jämfört med den riskfria räntan. Detta är klart över den historiska riskpremien om cirka 4 procent. Visserligen är svängningarna på börsen stora, men en ”överriskpremie” om nästan 3 procentenheter måste anses som mer än tillräcklig för att kompensera för denna osäkerhet.

Det första som gör investerarna så osäkra är en oro för hur pass omfattande dagens finanskris är och hur den kommer att påverka avkastningskraven. Det andra är hur den kommer att slå mot tillväxten och i förlängningen vinstutsikterna samt i slutändan värderingen av börsen.

I dagsläget väntar sig marknaden att vinstutvecklingen kommer att vara svag, vilket skulle tala för fortsatta besvikelser under rapportsäsongen. Hur svag måste då vinstutvecklingen vara för att motsvara ett p/e-tal i intervallet 14–16 som Stockholmsbörsen historiskt sett har värderats till?

Enligt våra beräkningar måste vinsterna falla med ungefär 10 procent under 2008 jämfört med 2007 för att detta ska inträffa. Vår prognos är emellertid att vinsterna stiger med cirka 6 procent under 2008. Detta baserar vi på ett antagande om en tillväxt i världsekonomin om cirka 3,8–4,0 procent, vilket inkluderar en fortsatt mycket svag utveckling i USA samt att ekonomierna på tillväxtmarknaderna de facto kommer att påverkas av nedgången i USA. Därmed borde det värsta vara över för Stockholmsbörsen.


Läs mer om SPAX för företag – ett sätt att kombinera aktiemarknadens möjlighet till hög avkastning med räntepappers stabilitet

”Den värsta perioden borde nu vara över för Stockholmsbörsen”, skriver Anders Bruzelius.