NYHETER OCH TIPS FÖR FÖRETAG - NR 4 - 2009
Tillbaka till förstasidan Skriv ut Tipsa en kollega Prenumerera!

Tillbaka på nivån från finanskrisens dagar

Det är en mörk konjunkturbild som Sveriges småföretagare, med färre än 50 anställda, uppvisar. I vårens Småföretagsbarometer föll konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen för beställningar, omsättning och sysselsättning, till 14 från 82 i höstas. Det innebär att småföretagskonjunkturen befinner sig på den lägsta nivån sedan 1992, det vill säga mitt under den svenska finans- och fastighetskrisen.
Den långa perioden med ökad sysselsättning i småföretagen har brutits. Mer än vart tredje företag uppger i vårbarometern att de minskat antalet anställda de senaste tolv månaderna, inte minst på grund av det kraftigt försämrade orderläget och en vikande lönsamhet. Hårdast slår lågkonjunkturen mot industriföretag och de företag som är verksamma inom handelssektorn. Tjänsteföretagen uppvisar däremot en väsentligt bättre konjunktur jämfört med övriga näringslivet.

En svag vändning uppåt i konjunkturen förutses under de kommande tolv månaderna. Den samlade konjunkturindikatorn förutspås stiga från 14 till 24, vilket alltjämt är en svag konjunktur. Det innebär att småföretagarna kommer att vara försiktiga med nyanställningar det närmaste året. Positivt är dock att två av tre företag planerar att bibehålla personalstyrkan. Företag som är verksamma inom tjänstesektorn är mest optimistiska om den framtida konjunkturen medan tillverknings- och detaljhandelsföretag har betydligt lägre förväntningar.

Den svaga efterfrågan och en hårdnande priskonkurrens innebär att småföretagen kommer att stå inför en period med svag lönsamhetsutveckling. Behovet av rationaliseringar och effektiviseringar kommer därför att genomsyra småföretagskonjunkturen den närmaste framtiden. Vart tredje företag planerar prishöjningar jämfört med vart annat företag i fjol. Det visar på ett fortsatt svagt inflationstryck i svensk ekonomi.

Trots att de kortsiktiga tillväxtutsikterna påtagligt har försämrats sedan hösten 2008 är det fortfarande 60 procent av småföretagen som ser goda utsikter att expandera. En del av dessa expansionsplaner hindras av flera anledningar. Svag efterfrågan bedöms i årets vårbarometer som det enskilt största tillväxthindret. Det anger mer än vart tredje företag, vilket kan jämföras med 20 procent i höstas. Det kraftiga omslaget i konjunkturen har också inneburit att bristen på arbetskraft blivit ett allt mindre problem. Här uppgav endast 11 procent av företagen att detta är det viktigaste tillväxthindret jämfört med vart femte företag för ett halvår sedan. En lika stor andel (11 procent) angav bristande extern finansiering som största expansionshinder, vilket är en ökning från 6 procent i höstbarometern.

Den djupa och långvariga konjunkturnedgången höjer kraven på ökade insatser för att stärka det enskilda företagets konkurrenskraft men också för att kunna säkra dess överlevnad. Den vanligaste åtgärden som planeras (52 procent av svaren) är att sänka företagets kostnader. Det pressade efterfrågläget bidrar till att 16 procent av småföretagen planerar lägre försäljningspriser. Men det finns också en grupp företag som satsar på offensiva åtgärder för att parera nedgången. Mer än en tredjedel, 35 procent, satsar på nya produkter, tjänster och nya marknader, vilket är en positiv signal.Jörgen Kennemar
Du vet väl att du kan prenumerera kostnadsfritt på Bättre Affärer!
ANGE DIN E-POSTADRESS NEDAN
Publicerad 2009-04-28