– Risken på aktiemarknaden är i dagsläget hög och det förväntas den förbli ett tag till. Idag är risken, det vill säga rörelserna på marknaden, ungefär dubbelt så stora som normalt. I det här läget väljer många andra placeringar, som räntor för att få en tryggare portfölj och lägre risk. Skiftet från riskfyllda tillgångar i aktier till mindre riskfyllda tillgångar som t ex räntor har spätt på nedgången på aktiemarknaden ytterligare, säger Mikael Wik, på Swedbank Investment Center.

I dagsläget rekommenderar banken kunderna att ha en mindre andel aktier i portföljen än normalt.

– Vi tror att aktier under de närmaste månaderna kommer att ha svårt att ge bra avkastning. Eftersom risken samtidigt är hög kan det vara läge att dra ner aktievikten något i sitt sparande. Samtidigt har den kraftiga nedgången i år gjort aktier relativt billiga. Värderingen av aktier är låg och förväntningarna är att världsekonomin kommer få mycket tufft de närmsta åren. Jag rekommenderar de kunder som känner sig osäkra att ta kontakt med banken för att se över sin portfölj och titta på andra säkrare alternativ, säger Mikael Wik.

Börsoron bäddar för tryggare alternativ
I takt med att oron på aktiemarknaderna stiger, har efterfrågan på mindre riskfyllda placeringar ökat, inte minst bland landets företagare.

– För att möta kundernas stigande intresse för tryggare placeringar har vi satt samman sex obligationsportföljer som svarar mot olika önskemål om risknivåer och tidshorisonter. Portföljmodellen gör det lätt för kunderna att sätta samman en genomtänkt och balanserad kombination av olika obligationer, säger Martin Bolander på Swedbank Investment Center.

Ränteportföljerna består av mellan två och fyra olika räntefonder, som i sin tur innehåller olika kombinationer av stats-, bostads- och företagsobligationer.

– Med de sex portföljerna täcker vi in olika risknivåer och tidshorisonter från ett år och uppåt, säger Martin Bolander.

Förräntningstakten visar förväntad avkastning i respektive portfölj om man antar ett oförändrat ränteläge från och med aktuellt datum. Förräntningstakten anger förräntning per år. Standardavvikelse är ett mått på hur mycket värdet i en fond har svängt kring ett medelvärde. Ju högre standardavvikelse desto högre risk.