2011 var ett förhållandevis stabilt år för den svenska ekonomin. Trots all oro i omvärlden, med en pågående eurokris och en vikande efterfrågan, startar många företag i Sverige. Sänkta krav på aktiekapital och revision har bidragit till att fler personer med företagardrömmar vågar ta steget. 2011 startade 69 000 företag enligt Bolagsverket. 11 000 av dessa företag valde under det gångna året Swedbank som sin affärspartner. Vi är glada att så många kunder gett oss förtroendet att bidra till byggandet av framtidens näringsliv.

Framtidstro är en förutsättning i alla affärsverksamheter. Att så många ser framåt och vågar satsa vittnar om att det ekonomiska läget i Sverige upplevs som stabilt. Statsfinanserna är i ordning och svenskarna har följaktligen goda skäl till att vara positiva, jämfört med många andra européer.

När Småföretagarbarometern presenterades i höstas framkom på nytt att det inte alltid är de händelser som dominerar nyhetsflödet som påverkar företagarnas vardag.

42 procent hade tvingats tacka nej till beställningar på grund av brist på arbetskraft, visade barometern. Arbetskraftsbrist har varit ett stort problem, medan en vikande efterfrågan till följd av mer avvaktande konsumenter på hemmamarknaden kom att bli en utmaning först under hösten. Vissa branscher, till exempel detaljhandeln, har känt av att svenska hushåll blivit mer återhållsamma, i takt med att prisutvecklingen på bostadsmarknaden stagnerat.

Det innebär inte att vägen framåt inte kan bli guppig. 2012 kommer osäkerheten kring eurozonens stabilitet och tillväxtmöjligheterna i OECD att påverka svenska företag, både direkt och indirekt. De företag som arbetar på exportmarknader, ska vara medvetna om att tillväxten bedöms bli lägre i OECD-området än i tillväxtländer, bland annat i Asien och Mellanöstern, de kommande åren. Och för företag som verkar på hemmamarknaden påverkar osäkerheten i omvärlden indirekt, via råvarupriser med mera.

Med tanke på läget är det viktigare än någonsin att se över de risker som påverkar företagets affärsmöjligheter och likviditet. Som affärspartner vill vi finnas till hands för att hjälpa våra kunder att identifiera risker, till exempel valuta- och handelsrisker, och se över de lösningar som står till buds. Det är även viktigt att se över försäkringsskyddet så att det räcker till för att ge både företaget och företagarens och hans eller hennes familj tillräckligt skydd. Swedbank erbjuder idag möjligheten att samla försäkringarna på ett ställe, en trygg och bekväm lösning.

Tid är en bristvara för företagare, det är vi väl medvetna om. Därför kommer vi att arbeta vidare för att förenkla vardagen för våra företagskunder. För de mindre företagen vill vi göra det enklare att hinna med sina affärer. Vi strävar ständigt efter att höja vår servicenivå.
Ett led i det arbetet är att göra rådgivningen mer tillgänglig.

Kunder som anslutit sig till telefonbanken kan få hjälp med alla slags företagsärenden varje dag mellan klockan 7 och 23 på telefon 0771-12 11 22. Därutöver finns Kundcenter företag, som nås på nummer 0771-334433, dit du som ännu inte anslutit sig till telefonbanken kan ringa och få svar på dina frågor om bankens produkter och tjänster för företagare.

Swedbank arbetar även för att utveckla mobilbanken ytterligare och tillgodose företagskundernas behov. Som de många företagens bank anstränger vi oss för att ligga i framkant.

Bankerna har ändrat sin upplåningsstruktur efter krisen och nu när högre krav ställs på att bankerna ska hålla större buffertar kommer bankernas totala utrymme för att ge krediter att vara något mer begränsat under en övergångsperiod. Men jag försäkrar att vi kommer att göra det yttersta för att inte våra kunder ska drabbas. Vi kommer alltid att finnas där för att stötta de goda affärsidéerna.

Catrin Fransson, chef Svensk bankrörelse