Småföretagsbarometern utgörs, denna gång, av intervjuer med 4 264 företagare inom den privata sektorn. Undersökningen visar deras uppfattning om konjunkturläget.

Företagen räknar med ljusare konjunktur under det kommande året. Konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning sjönk till 63 från 83 i höstbarometern.

– Trots avmattningen uppvisar hälften av småföretagen en ökad omsättning. Det tyder på ett relativt fördelaktigt orderläge och ett tecken på att den svagare omvärldskonjunkturen hittills haft en relativt begränsad effekt på de svenska småföretagen, säger Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank.

Mer än vart tredje företag anser att lönsamheten har förbättrats under det senaste året. Närmare sex av tio företag anser att lönsamheten är på en normal nivå medan vart fjärde anser att den är lägre.

En sämre omvärldskonjunktur och högre råvarupriser är de största konjunkturriskerna som småföretagen ser.

Optimistisk syn på konjunkturen
Småföretagarna förutser att konjunkturen kommer att förbättras under det närmaste året och konjunkturindikatorn stiger till 93, vilket är en mer optimistisk bedömning jämfört med höstbarometern 2011.

– Var fjärde företag planerar att nyanställa under det kommande året, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Företagarna. Två av tre småföretag uppger också att de ser goda expansionsmöjligheter på sikt. Särskilt optimistiska är exportföretag samt företag inom den privata tjänstesektorn.

De största tillväxthindren för expansion är arbetskraftskostnader och arbetskraftsbrist. Det senare är särskilt utbredd i den privata tjänstesektorn och i byggsektorn, där mer än vart fjärde företag anser att detta är det främsta tillväxthindret.

Låg skuldsättning
Skuldsättningen i småföretagen är låg. Hela 44 procent har ingen eller endast marginell skuldsättning. Endast 10 procent bedömer att skuldsättningen kommer att öka det närmaste året, medan 25 procent förutser en minskning.