Går förslaget igenom innebär det att från den 1 januari 2013 sänks bolagsskatten från 26,3 procent till 22 procent.

Anledningen – en internationellt konkurrenskraftig bolagskatt
Enligt regeringen är anledningen till skattesänkningen att få en mer konkurrenskraftig bolagsskatt internationellt sett. Flera av EU:s unga medlemsländer har en låg bolagsskatt samtidigt som flera av de äldre medlemsländerna har sänkt sin bolagsskattesats. Exempelvis har Storbritannien i år sänkt sin bolagskatt till 24 procent, och aviserat att den ska sänkas stegvis till 22 procent år 2014.

En del av finansieringen för denna skattesänkning är att avdragsreglerna för ränteavdrag mellan företag i en intressegemenskap skärps, dessa regler påverkar främst stora företag med verksamhet i flera länder.

Så påverkas du som företagare
Den föreslagna sänkningen skulle förstås påverka beskattningen av resultatet för inkomstår 2013. Det skulle även påverka värderingen av uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar, till exempel avsättningar till periodiseringsfonder.

Exempel: En skatteskuld hänförlig till en periodiseringsfond som idag beräknats till 26,3 procent av avsättningen ska i bokslutet för 2012 beräknas efter den nya skattesatsen 22 procent. Observera att detta gäller först efter det att riksdagen fattat beslut i frågan.

För bolag som har brutet räkenskapsår kommer den nya skattesatsen sannolikt att gälla för räkenskapsår som påbörjas efter den 1 januari 2013.

I samband med sänkningen för bolagsskatten sänks även skatten för dig om sätter av pengar i en expansionsfond från 26,3 procent till 22 procent.

Större del av vinsten blir utdelningsbar
En sänkning av bolagsskatten skulle innebära att en större del av vinsten kommer att vara utdelningsbar efter skatt. Detta kan också på marginalen påverka bedömningen av hur uttag av pengar från företaget ska göras, löneuttag eller utdelning.

Exempel: Om ett AB gör en vinst på 100, belastas denna idag med ca 26 procent i skatt, kvar att dela ut är sedan 74 som beskattas antingen som inkomst av kapital eller inkomst av tjänst. Om den nya bolagsskatten beslutas i höst kommer samma vinst att belastas med 22 procent i skatt och följaktligen kan 78 delas ut.

Detta medför att det blir något mer förmånligt att dela ut vinsten jämfört med dagens beskattning. Vad som ger det bästa utfallet i ett enskilt fall beror på flera olika faktorer såsom ägandet i bolaget, utbetalda löner i bolaget, lön till ägaren etc.

Förslag om nya avdragsregler vid investering
Vidare har Regeringen föreslagit att fysiska personer som investerar i ett mindre företag vid bildningen av bolaget eller i en nyemission ska ges möjlighet att dra av hälften av investeringen, dock max avdrag med 650 000 kr (dvs en investering på 1,3 mkr) i inkomstslaget kapital.