• Konjunkturindikatorn, som är en summering av nettotalen beställningar, omsättning och sysselsättning sjönk till 48 jämfört med 63 i småföretagsbarometern som presenterades i våras. På ett års sikt väntas indikatorn stiga till 52.

  • Hittills har den svaga omvärldskonjunkturen haft liten effekt på de svenska småföretagen. De mest optimistiska förväntningarna finns bland tjänsteföretagen.
     
  • Var fjärde företag planerar att nyanställa under kommande året. Även där är tjänstesektorn mest angelägna.

  • 60 procent av företagen anser dessutom att det finns goda expansionsmöjligheter, främst export företag och företag inom den privata tjänstesektorn.

  • De största tillväxthindren för expansion är svag efterfrågan och utfattningen om höga arbetskraftskostnader. Brist på arbetskraft är alltjämt ett utbrett tillväxthinder för småföretagen trots den svagare konjunkturen. Det gäller i synnerhet de företag som ser expansionsmöjligheter där drygt vart femte företag anser att bristen på arbetskraft är det främsta tillväxthindret.

Om undersökningen

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturundersökning som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar konjunkturen, tillväxtförutsättningarna och deras förväntningar om den närmaste framtiden.

Undersökningen har genomförts med hjälp av TNS Sifo bland 4 052 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda.