De föreslagna förändringarna i 3:12 reglerna

  • Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 till 50 procent av löneunderlaget i intervallet upp till 60 inkomstbasbelopp (3,4 miljoner kronor).
  • Högsta löneuttagskravet sänks från dagens 10 inkomstbasbelopp till 9,6 inkomstbasbelopp från och med beskattningsåret 2016.
  • Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas om delägaren äger minst fyra procent av kapitalet i företaget.
  • Ett tak införs för det lönebaserade utrymmet, som begränsas till att per år och delägare uppgå till högst 50 gånger delägarens egen eller någon närståendes lön.
  • Det införs en definition av dotterföretag vid tillämpning av löneunderlagsregeln som innebär att med dotterföretag avses ett företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 procent av kapitalet i företaget. För svenska handelsbolag och i utlandet delägarbeskattade juridiska personer gäller att dessa direkt eller indirekt måste vara helägda av moderföretaget.
  • Det föreslås även en höjning av räntenivån för positiv räntefördelning för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 0,5 procentenheter från statslåneräntan, plus 5,5 procentenheter enligt dagens regler till statslåneräntan plus sex procentenheter.