Här är resultatet i sammandrag. Den mest prioriterade frågan presenteras först:


 • Sänka kostnaderna för att anställa, så att företagen kan växa.
 • Rättvisare och rakare regler för anställning.
 • Högkostnadsskydd för sjuklönekostnaderna. 
 • Skatter och avgifter som kostar lika mycket i administration som de drar in ska avskaffas och 3:12-reglerna ska ses över för att gynna fåmansbolag.


 • Regelförenkla, så att den administrativa bördan minskar.
 • Förbättra företagsklimatet, bland annat genom att avskaffa värnskatten, så att företag kan rekrytera kompetent personal och vara konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv.
 • Värna den fria konkurrensen. 


 • Minska sjuklöneansvaret. Sänk sjuklönekostnaderna genom ett förbättrat och förenklat högkostnadsskydd så att riskerna med att anställa minskar och villkoren, inte minst för de små företagen, förbättras. 
 • Se över de nuvarande 3:12-reglerna för en enklare beskattning av fåmansbolag. 
 • Stärka det juridiska skyddet för småföretagare, genom att t ex försvåra identitetsförfalskningar som används för bolagsplundring eller bolagskapning. 
 • Ändra skattereglerna när ett företag överlåts inom familjen. I dag kan skatten bli dubbelt så hög om du säljer inom familjen istället för till en extern part. Det finns också hinder för generationsväxlingar genom regeln på en karenstid på fem år vid försäljning av fåmansbolag. 


 • Minska kostnaderna genom lägre arbetsgivaravgift och slopat sjuklöneansvar.
  • Sänka kostnaden för att anställa med upp till 76 000 kronor per år och företag, genom att sänka arbetsgivaravgiften.
  • Sänka egenavgiften för egenföretagare med upp till 76 000 kronor per år.
  • Slopa första och andra sjuklöneveckan för alla företag med upp till tio anställda.
 • Underlätta för forskningsintensiva företag att växa genom att satsa på företagsinkubatorer och skattelättnader för personaloptioner.
 • Minska regelkrånglet, bland annat genom att stödja kommuner och länsstyrelser så att de kan förkorta sina handläggningstider för de olika typer av tillstånd som krävs för att driva företag.


 • Småföretagare ska känna sig trygga i att kostnader för anställning eller andra jobbskatter inte ökar under mandatperioden, så att de inte stannar i utvecklingen. 
 • Kortare handläggningstider hos flera myndigheter. 
 • Öppnar för att sänka kravet på aktiekapitalets storlek.
 • Ett högkostnadsskydd för sjuklönekostnaderna, framförallt anpassat för småföretagare.


 • En ny politik för stärkt konkurrenskraft och fler jobb. Fler nya företag måste startas och befintliga företag behöver växa och hitta nya kunder på nya exportmarknader.
 • Slopa ansvaret för den andra sjuklöneveckan för alla företag. 
 • Införa en lag om maximalt 30 dagars betalningstid så att företagen får betalt i tid för sina varor och tjänster. 
 • Hjälpa företagen ut på exportmarknaden genom ökat exportstöd för små- och medelstora företag. 


 • Avskaffa den allmänna löneavgiften för företag med upp till nio anställda. 
 • Befria småföretag med upp till nio anställda från sjuklönekostnader. 
 • Reformera turordningsreglerna till att omfatta fem undantag istället för nuvarande två.


 • Slopa 14 dagars sjuklön för mindre företag med upp till tio anställda 
 • Ge stöd till rådgivning i samband med generationsväxling och pengar till såddfinansiering och exportstöd. 
 • Avsätt medel för att stimulera forskning och utveckling i små och medelstora företag.

Logotyperna för respektive parti som använts ovan har begränsats till 38 bildpunkter på höjden inklusive dess symbol. P g a hur vissa partiers logotyp är utformad kan texten eller symbolen i den uppfattas som större eller mindre gentemot övriga partiers, detta är inget som vi kan påverka.

Vad tycker du?

Så här tycker några av våra företagskunder att det ska prioriteras på den politiska agendan.

”Rättvis matmoms är en av våra viktigaste frågor. Men som arbetsgivare tror jag snarare på lägre ungdomslöner än på att pressa in ungdomar i studier eller äldrevården. Allmänt lägre ungdomslön borgar för fritt tillträde till hela arbetsmarknaden.”
- Företagare inom restaurang

”Det som är mest politiskt prioriterat för vårt företag är nog att förenkla myndighetsadministrationen.”
- Företagare inom kompetensutveckling

”Som mindre entreprenörsföretag har vi kunnat anställa ett härligt dream team, mycket tack vare de lägre sociala avgifterna för personer under 26 år. För oss är det viktigt att få behålla detta. Det vore intressant att se fler bra lösningar på hur entreprenörsföretag kan stödjas med kostnadseffektiva lösningar som gynnar såväl företaget som samhället.
- Företagare inom e-handel