Efter budgetförhandlingarna och regeringsförklaringen de senaste veckorna är det fortfarande oklart hur småföretagarvänlig den nya regeringen är. Det återstår att se vilken förståelse regeringen har för hur viktiga småföretagen är för vårt land och vad den tänker göra för att undanröja hindren för småföretagens möjligheter att växa och anställa. En minoritetsregering med olika politiska versioner i flera viktiga frågor, inte minst i energipolitiken, innebär tyvärr en risk för att de långsiktiga tillväxtfrågorna hamnar i bakgrunden. 

Begränsade vinstuttag och kommunala veton

De åtgärder som kommit mest i fokus är de begränsade vinstuttag för privata välfärdsföretag, som den nya regeringen aviserar med stöd av vänsterpartiet. Samtidigt föreslås ett kommunalt veto vid nyetableringar, vilket i praktiken innebär ingrepp i näringsfriheten. Många frågetecken återstår kring dessa förslag och en utredning har tillsats. Tidigast 2016 kan de nya reglerna komma att tillämpas. Förutom ökad osäkerhet bland befintliga välfärdsföretag påverkar det här sannolikt även viljan att starta nya företag negativt. Och det i en bransch som präglas av ökad efterfrågan, som en konsekvens av landets åldrande befolkning. 

Höjda arbetskostnader

Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar (under 26 år) från och med nästa år, som den nya regeringen planerar, innebär högre arbetskostnader för företagen och en risk att småföretagens vilja att rekrytera ungdomar minskar. Personalneddragningar kan inte heller uteslutas. Det kommer också att bli dyrare att anställa äldre (över 65 år) när en särskild löneskatt införs 1 januari 2015. Sammantaget kan de högre arbetskostnaderna innebära att småföretagen blir mer återhållsamma med att anställa.  

Planer på lägre sjuklönekostnader 

Lägre sjuklönekostnader som aviseras i regeringsförklaringen innebär en lindring för småföretagen. Det kan också underlätta småföretagens möjligheter att anställa. Ansvaret för sjuklön är inte sällan ett hinder vid nyanställningar. Ännu finns dock inga konkreta förslag på hur mycket sjuklönekostnaderna ska minska.

Moms och RUT

Att restaurangmomsen lämnas orörd och att RUT blir kvar är i grunden positiva signaler. Men det är åtgärder som snarare stimulerar efterfrågan än förbättrar småföretagens villkor, på det sätt som regelförenklingar och sänkta arbetsgivaravgifter skulle ha gjort.