Regeringen i Kina bedömer att det behövs ekonomiska stimulanser för att få igång tillväxten i landet, få upp inflationen och öka exporten. Den främsta orsaken till devalveringen är att den kinesiska valutan, renminbi, ska få en mer rättvisande marknadsprissättning, vilket är viktigt för att få med den i IMFs valutakorg SDR (reservvalutor). 

– Devalveringen är alltså ett led i att göra valutan mer marknadsanpassad och kan ses i ljuset av det större reformarbete som Kina påbörjat för att marknadsanpassa sin ekonomi, säger Mikael Wik.

Devalveringen en riskfylld åtgärd

På marknaderna upplever man nu en osäkerhet inför renminbins marknadsprissättning och förhållandet mellan den kinesiska valutan och andra valutor. 

Kortsiktigt är osäkerhet dåligt för aktiemarknaderna eftersom den leder till att investerare vänder sig till säkrare tillgångar och många säljer av sina aktieplaceringar. På längre sikt är det dock positivt om Kinas valuta släpps fri och blir marknadsanpassad. 

– Att ställa om till en marknadsbaserad prissättning är en utmaning förenad med risker. Lyckas Kina med detta är det mycket positivt för riskklimatet i västvärlden. En svagare valuta skulle även gynna Kinas ekonomi som då skulle förbättra sina förutsättningar att fortsatta som draglok i världsekonomin.

Rimligt värderad aktiemarknad

Den till synes låga värderingen av den kinesiska aktiemarknaden (MSCI China) kan förklaras av låg lönsamhet, högre avkastningskrav och förändrad kapitalstruktur (mindre eget kapital). Sett ur ett vidare perspektiv är Kinas aktiemarknad idag rimligt värderad. 

– Swedbanks rekommendation för Kina, liksom för resten av Emerging Markets, är neutral och vi bedömer att Kinas framtida utveckling styrs av den realekonomiska utvecklingen, kredit- och likviditetstillväxt samt återhämtningen i den globala ekonomin, avslutar Mikael Wik.