Regeringen beslutade i januari 2015 att göra en översyn av 3:12-reglerna. En utgångspunkt för uppdraget är att de förslag som utredningen lämnar ska leda till ökade skatteintäkter. 

Utredningen ska se över hela regelverket och bland annat analysera: 

 • förändringar av storleken på schablonbeloppet enligt förenklingsregeln (i dag 156 475 kr)
 • förutsättningarna för att få använda förenklingsregeln (antyder att ett aktivitetskrav på företagsnivå kan komma att införas)
 • reglerna för beräkning av gränsbelopp (i dag förenklingsregeln eller 9,9 procent av anskaffningskostnaderna för aktierna samt ett lönesummetillägg)
 • storleken på det lönebaserade utrymmet (i dag halva företagets lönesumma, dock högst 50 gånger egna lönen)
 • förutsättningarna för att beräkna ett lönebaserat utrymme (eget löneuttag och 4 procent ägande)
 • reglerna om sparat utdelningsutrymme (utredningen ska särskilt ta ställning till om reglerna om uppräkning av sparat utdelningsutrymme (i dag statslåneräntan plus 3 procentenheter) och möjligheterna att spara detta utrymme till senare år bör ändras (idag obegränsad tid)
 • takreglerna för beskattning av utdelning respektive kapitalvinst i inkomstslaget tjänst
 • skattesatsen på inkomst inom gränsbeloppet (i dag 20 procent)
 • skattesatsen på inkomst som överstiger takbeloppen för tjänstebeskattad inkomst vid utdelning, max ca 5,2 miljoner kronor per år och vid kapitalvinst, max ca 5,8 miljoner kronor under sex år (idag 30 procent)

Viktigt att fundera över

Senast 1 september 2016 ska utredningen redovisa uppdraget. Bankens bedömning är att de nya reglerna tidigast kan träda i kraft 1 januari 2017. Ett mer rimligt antagande är att det dröjer till årsskiftet 2018.

Eftersom konsekvenserna av utredningens arbete fortfarande är ovissa, är det för tidigt att vidta åtgärder, men om du svarar ja på någon av följande frågor kan det vara viktigt att analysera situationen och fundera över olika handlingsalternativ: 

 • Har du stora sparade gränsbelopp? 
 • Funderar du på att sälja ditt bolag eller lägga det i träda? 
 • Har du ett generationsskifte framför dig? 
 • Har du ett betydande eget kapital i bolaget?
 • Har du ett företag med många anställda? 

Ta upp eventuella förändringar med din skatterådgivare eller revisor och titta på handlingsalternativ, så att du kan undvika de stora skattebortfall förändringarna kan medföra. Det kan till exempel handla om att frigöra eget kapital för utdelning.