Alla ägarledda företag som drivs i aktiebolagsform kommer att påverkas om förslaget blir verklighet. Här är de viktigaste förändringarna:

 • Skatten höjs. Skatten på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 till 25 procent.

 • Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln sänks. Gränsbeloppet sänks från 2,75 inkomstbasbelopp till 1,75 inkomstbasbelopp. I jämförelse med dagens gränsbelopp skulle det innebära en sänkning från knappt 160 000 kr till lite drygt 100 000 kr. Används förenklingsregeln i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp i andra bolag. Det innebär att utdelningar från delägarens andra bolag då beskattas i inkomstslaget tjänst. 

 • En mindre del av lönen kan användas som underlag. Företag som använder löneunderlag som beräkningsgrund för utdelningarna kan inte längre utgå från 50 procent av de utbetalda lönerna, som idag. Istället ska beräkningarna göras i tre olika nivåer.
  - 10 % av löner upp till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr)
  - 25 % av löner mellan 8 och 60 inkomstbasbelopp (474 400 – 3 558 000 kr)
  - 50 % på löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 558 000 kr -)

  Beräkningen individualiseras och ska göras per delägare.

 • Kraven på löneuttag höjs: Kravet för att ett löneuttag ska kvalificera sig som löneunderlag höjs från 6 inkomstbasbelopp (355 800 kr) plus 5 procent av totala löneunderlaget, till 8 inkomstbasbelopp (474 400 kr) plus 5 procent av ägarens/närståendes löneunderlag.

 • Kravet på 4-procentigt ägande slopas: Regeln, som innebär att en ägare som kontrollerat mindre än 4 procent av kapitalet i ett bolag inte fått tillgodogöra sig löneunderlag, tas bort. 

 • Lättnader vid generationsskiften: Ett särskilt undantag ska införas vid ägarskiften mellan närstående så att generationsskiften inte ska ges sämre förutsättningar än externa försäljningar.

Vad händer nu?

Förslaget kommer nu att skickas ut på remiss. Sedan ska Finansdepartementet utforma ett slutligt lagförslag. För att de nya reglerna ska träda ikraft måste riksdagen godkänna förslaget som departementet presenterar.

Utredningen föreslår att förändringarna ska träda ikraft den 1 januari 2018. Men det kan få konsekvenser redan innan. Förslagen om höjt löneuttagskrav måste beaktas redan under 2017, eftersom löneuttagskravet ska uppfyllas året före beskattningsåret.

Hur påverkas du och ditt företag om förslaget blir verklighet? 

Prata med oss på banken eller din revisor.