– Sannolikheten att förslaget kommer att genomföras får bedömas vara ganska hög, säger Lars Hammarsten skattejurist Swedbank.

Här är det nya förslaget i korthet:

  • Skatten på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet höjs från 20 % till 25 %.

  • Ingen förändring av gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (schablonbeloppet). Här ändrar regeringen utredningens förslag och lämnar gränsbeloppet enligt förenklingsregeln orört på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017).

  • Man får inte använda schablonbeloppet i ett företag och huvudregeln (kapital + löneunderlag) i ett annat företag. Har man två företag får man antingen använda huvudregeln i båda, eller schablonregeln i ett företag och inget gränsbelopp i det andra.

  • Det lönebaserade utrymmet ändras från 50 % av kontanta löner till en beräkning enligt tre nivåer, se nedan. Här justerar regeringen utredningens förslag, men behåller förslaget att löneunderlaget ska fördelas mellan delägarna innan det lönebaserade utrymmet räknas ut. Nivåerna gäller varje delägares/närståendekrets del av löneunderlaget.

- 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)

- 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 – 3 690 000 kr)

- 40 % av delägarens löner som överstiger 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr).

  • Löneuttagskravet lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) plus 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017)

  • Kravet om att man ska äga minst 4% av kapitalet i bolaget för att beräkna gränsbeloppet enligt reglerna om lönebaserat utrymme tas bort. Regeringen föreslår dock en ny begränsning för delägare som äger mindre än 4% av kapitalet. För dem begränsas det lönebaserade utrymmet till högst 0,25 gånger den egna kontanta lönen.

  • Taket, att löneunderlaget högst får vara 50 gånger den egen eller en närståendes lön, tas bort.

  • Takbeloppet för beskattning i tjänst ändras till 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år för både utdelning och kapitalvinst. Tilläggsköpeskillingar som betalas ut senare år ska inkluderas i takbeloppet. Samtidigt behåller regeringen skatten på 30% på utdelning och kapitalvinst, som överstiger takbeloppet (utredningen föreslog en sänkning till 25%). 

  • Den årliga uppräkningen av sparat utdelningsutrymme reduceras från dagens regler om statslåneräntan + 3 % till statslåneräntan + 2 %.

  • En särskild undantagsregel införs vid ägarskifte till närstående som innebär att överlåtelse av verksamheten till närstående (generationsskifte) ska behandlas som externa försäljningar. Det ska även vid sådana ägarskiften vara möjligt för ägaren att lägga sitt bolag i s.k. karens i fem år.

Förslaget skickas nu ut på remiss igen och synpunkterna ska lämnas senast 24 april. Därefter presenteras det slutliga förslaget. Om förslaget går igenom gäller förändringarna från 1 januari 2018.